ટમેટા ( Tomatoes )
Last Updated : Feb 24,2021


ટમેટા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Tomatoes in Gujarati, Tarla Dalal
Viewed 10820 times

અર્ધ ઉકાળીને સમારેલા ટમેટા (blanched and chopped tomatoes)
અર્ધ ઉકાળેલા ટમેટાના ટુકડા (blanched tomato cubes)
હલકા ઉકાળેલા ટમેટા (blanched tomatoes)
સમારેલા ટમેટા (chopped tomatoes)
સમારેલા ટમેટા (grated tomatoes)
શેકેલા ટમેટા (roasted tomatoes)
સ્લાઇસ કરેલા ટમેટા (sliced tomatoes)
ટમેટાના ટુકડા (tomato cubes)
ટમેટાનું પલ્પ (tomato pulp)
ટમેટાની ફૉંક (tomato segments)
ટમેટાની રીંગ્સ્ (tomato slices)
ટમેટાની પટ્ટીઓ (tomato strips)
અંદરનો ભાગ કાઢી લીધેલા ટમેટા (tomatoes cored)
અડધા કાપેલા ટમેટા (tomatoes halved)
ચાર ટુકડા કરેલા ટમેટા (tomatoes quatered)Related Links
Subscribe to the free food mailer

Cherry Tomatoes

Missed out on our mailers?
Our mailers are now online!

View Mailer Archive

Privacy Policy: We never give away your email

REGISTER NOW If you are a new user.
Or Sign In here, if you are an existing member.

Login Name
Password

Forgot Login / Passowrd?Click here

If your Gmail or Facebook email id is registered with Tarladalal.com, the accounts will be merged. If the respective id is not registered, a new Tarladalal.com account will be created.

Are you sure you want to delete this review ?

Click OK to sign out from tarladalal.
For security reasons (specially on shared computers), proceed to Google and sign out from your Google account.

Reviews